وزارت صنعت “مواد مورد نظر از نظر ایده ها برای آماده سازی احیای همکاری اقتصادی بین دو کره بررسی شد. تکمیل شده بدون اینکه در خارج از کشور فاش شود”