وزارت صنعت سندی 6 صفحه ای با عنوان “برنامه های پیشبرد ساخت نیروگاه هسته ای در کره شمالی” ارائه داد