وزارت دفاع “می تواند با کره شمالی از طریق مذاکرات نظامی درمورد هر مسئله ای گفتگو کند”