“وزارت دادگستری دادستان ویژه خروج کیم هک را رد کرد”