وزارت دادگستری اختلاف غیرقانونی در مورد اختلاف خروج کیم هک را انکار کرد