وزارت بهداشت مواد غذایی و دارویی “بسیاری از متخصصین واکسن تاج AstraZeneca در دسترس افراد مسن”