وزارت امور دریایی و شیلات در مدت 5 سال انتشار 60 درصدی گرد و غبار فوق العاده را در بنادر کره کاهش می دهد