ورزش های رزمی ، سفیر ژاپن در کره ترک … “با تشکر از تلاش های تبادل اقتصادی”