“واکسیناسیون” هند آغاز شده است ، با 300 میلیون نفر ، از جمله کادر پزشکی ، اولویت دریافت می کنند