هیچ Hong-Cheol که از “Save Me Holmes” بیرون آمد در کوه ها پاکسازی نمی کند؟ … استفاده از نیروی طبیعی ، “من تقریباً هرگز آن را تشخیص ندادم”