هیچ نگرانی برای رفتن به محل کار خود ندارید … استان گیونگی ، هیچ خسارت بزرگی در برف وارد نشده است