هیویون گفته کیم سانگ کیو را رد می کند: “من فقط تا امروز صبور خواهم بود”