هیون جونگ یانگ در صحرا و داهو لی که غرور خود را نجات داد … فقط 3 بازیکن آزاد باقی مانده است