هون هیون هی: “از آنجا که من این کار را دو بار انجام می دهم ، رقم اول به 4 تغییر می کند … من وقت خود را صرف کشف کردن خودم کردم. “