هونگ نام کی “این بودجه دولتی هواسوبون نیست” … لی جه میونگ “آیا تنبل نیست؟”