هوای سرد و خشک … “سینوزیت” در زمستان بدتر می شود [건강]