هوانگ هی چان ، انتقال وستهم ناگهان متوقف می شود … به کارگردانی ناگلسمن