هوانگ سان وو ، اولین رکورد جهانی نوجوانان در شنا در کره