هنگام واکسیناسیون ، پایگاه های نظامی آمریکا در سراسر کشور یکی پس از دیگری ظاهر می شوند … 9 نفر اضافه شده اند