“هنگامی که وضعیت واقعی را از طریق آزمایش عمیق تاج درک کنیم ، باید اقدامات متقابل انجام دهیم”