هنرمند قلم ، کیم یانگ تاک ، که ارزش های فرهنگی را با قلم بازیابی می کند ، می میرد