“همه چیز” در 4050 خانوار … حتی بعد از 60 سال کار کنید