هشدار برف سنگین برای تمام مناطق چونام … برف بعد از ظهر تا 8 سانتی متر