هزاران اعتراض به کودتا در یانگون ، میانمار … “دولت نظامی جلوی اینترنت را می گیرد”