هدیه سال نو برای فروشگاه های بزرگ … “تقویت گوشت گاو و میوه کره ای” برای سهولت در اجرای قانون توسط کیم یانگ