ها Tae-gyeong “یک جمله پوچ” رشد K-pop با کوه های آلپ است “… تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید مجازات شوند”