هان دونگ-هونگ “ریو خی مین ، من در سال گذشته بارها دروغ های خاصی را تحریک کرده ام و قبلاً خسارت زیادی دیده ام.”