نو هون چول ، به قسمت “Save me Holmes” برو “برای تبدیل شدن به یک مرد آزاد … تا اینجا متشکرم”