نونگشیم کلوگ ، به عنوان “یک شرکت معتبر خانواده دوست” توسط وزارت برابری جنسیت برای 3 بار متوالی انتخاب شده است