نوزادانی که حتی بند نافشان را هم بر نداشته اند … مادر را در تفرجگاه انداختند