نوازنده ویولن سل هئو جونگ این در صحنه “شنبه جوان هنرمند”