نمونه جدید پیشگیری از دفاع در نیوزیلند “نیمی از آن تأثیر منفی بر کار دارد”