نظریه توسعه مالی که قبل از انتخابات قبلی تدوین شده بود