نشت اطلاعات و گفتار نفرت “دستیابی به هوش مصنوعی” توسعه دهنده “خروج از DB · مدل یادگیری عمیق”