“نشان اصلاح و گشودن” در آثار استادان چینی هنر معاصر