نسخه انگلیسی نیز در توکیو ژاپن در حال گسترش است … “فرصتی برای مرگ و میر بالا” [특파원+]