نسبت سطح ایستگاه به حداکثر 700٪ کاهش می یابد … توسعه در مقیاس کامل با تراکم بالا