نروژ 29 نفر را پس از واکسیناسیون می کشد … “نگرانی در مورد ایمنی واکسن Pfizer