نخست وزیر یونگ “سیستم تقسیم منافع باید داوطلبانه باشد … اول از همه ، مردم باید توافق کنند”