نخست وزیر یونگ ، “ای کاش اخبار جعلی بود” در راهنمای “بدون چهارچوب خشونت جنسی”