نخست وزیر ژاپن سوگا “کره شمالی بازی های المپیک توکیو را تماشا می کند … فرصت را از دست نمی دهم”