نخست وزیر چونگ “کمبود کادر پزشکی به قربانیان راهی نیست که ما بتوانیم انتخاب کنیم”