نخست وزیر چونگ “عفونت با گروه داژئون که تمام قدرت اداری را بسیج می کند تا سریع مسدود کند”