نا کیونگ “من از ساخت 60،000 دلار سئول اطمینان دارم.”