ناک یون لی “کل متنی که وی به یونگ اون کیونگ داد غیرمتعارف و تازه است”