ناک یون لی ، “فقط بازدارندگی مزرعه” … لی جه میونگ “آیا صرف هزینه کم اشکالی ندارد؟”