ناک یئون لی و جونگ این کیم “هرگز داشتن بی اعتمادی قبل از شروع مطلوب نیست.”