ناک-یئون لی “فرودگاه جدید گادئوک آینده بوسان و آینده بولگیونگ است. من معتقدم با یک فرودگاه اقتصاد می تواند تغییر کند.”