ناک-یئون لی رسماً تبلیغ چهارمین صندوق حمایت از قربانیان را که متناسب با قربانیان و حمایت از همه مردم است ، سازمان می دهد