ناک-یئون لی “به نظر می رسد سه سکته مغزی برای تشخیص ، درمان و پیشگیری در یک یا دو ماه داشته باشد